0 Items - £0.00
0
  • No products in the cart.

onlinethailand.org

ตรวจหวย ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มีนาคม 2566

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการคัดเลือ… ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Educatio… การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชกา… การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงิ… การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการค… การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลัก… การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐ… การประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงาน… วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบงานทะเบียน สำหรับโรงเรียนเอกชนให้รองรับการศึกษาระดับปฐม… ประกาศผู้ชนะราคาจ้างที่ปรึกษาพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพ ประจำปีงบ… เรื่อง เงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงาน… สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศ ประจ… กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลา… การประชุมพบปะแลกเปลี่ยนด้านบริหารงานบุคคลเพื่อความร่วมมือด้า… ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่าง พรบ.ระเบียบขรก.ครูและบุคลากรทางก… การประชุมเชิงปฏิบัติการเทียบตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร… หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคำถามที่พบบ่อยช่องทางการร้องเรียนแผนผังเว็บไซต์ติดต่อ […]

Read more

Enter your keyword